Regulamin / RODO

Pkt.1. Określenie Sprzedawcy.

  1. Właścicielem Sklepu jest:
   Firma Handlowa ELEKTRO-TEAM Piotr Setlak, Albert Nowicki S.C.
   ul. Spadzista 4/64
   33-100 Tarnów
   NIP: 873-324-44-46
   Tel. 665 630 044, 665 002 132
   @: biuro@elektro-team.pl


Pkt.2. Postanowienia ogólne.

 1. Sklep internetowy (dalej Sklep) prowadzi sprzedaż za pośrednictwem internetu na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej Regulamin).
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz posiada gwarancję producenta.
 6. Zdjęcia i karty katalogowe pochodzą ze strony producenta firmy EATON.


Pkt.3. Zamówienie.

 1. Zamówienie można składać na dwa sposoby:
  – wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu – koszyk klient
  – wysyłając e-maila dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Po weryfikacji Klienta Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia na e-mail który został podany przy składaniu zamówienia podając kod handlowy zamówionego towaru oraz sposób i koszt dostawy towaru. Sklep ma prawo odmówić realizacji złożonego zamówienia jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do rzetelności i poprawności danych.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy zamawianym towarze w momencie złożenia zamówienia. Wszystkie informacje zawarte przy produkcie pochodzą ze stron internetowych i katalogów producenta danego towaru.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Sklep – wysłanie e-maila do Klienta z potwierdzeniem Zamówienia.
 5. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail, wszelkiej dokumentacji rozliczeniowej (Uprawnienia Sklepu zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej) oraz innych materiałów wynikających z prowadzonych rozmów handlowych: katalogi i karty katalogowe produktów.


Pkt.4 Płatności.

 1. Formy płatności dla Klienta:
  – płatność przelewem (przedpłata)
  – pobranie lub płatność gotówką w Sklepie.
 2. Cena przesyłki jest każdorazowo podana w zależności od sposobu płatności. Cena transportu jest jedną z pozycji umieszczoną na fakturze VAT z wyjątkiem sytuacji gdy Klient sam zleca odbiór na swój koszt.
 3. Warunkiem wydania towaru jest uregulowanie płatności związanych z zakupem towaru.


Pkt.5. Wysyłka towaru.

 1. Zamówiony towar Sklep dostawcza firmami kurierskimi lub Klient odbiera w Siedzibie Firmy.
 2. Towar jest wysyłany w chwilą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu (przy wyborze opcji przedpłata).


Pkt.6. Reklamacje.

 1. W przypadku niezgodności towaru ze złożonym Zamówieniem Klient powinien odesłać reklamowany towar na adres: Firma Handlowa ELEKTRO-TEAM Piotr Setlak, Albert Nowicki S.C. ul. Osterwy 10 33-103 Tarnów wraz z opisem niezgodności po uprzednim poinformowaniu Sklepu o planowanej wysyłce. W e-mailu skierowanym do Sklepu Klient powinien podać numery dokumentacji handlowej: faktury VAT, paragonu, numer zamówienia, opis niezgodności. Koszt wysyłki reklamowanego towaru ponosi Klient.
 2. Sklep w 14 dni od otrzymania przesyłki ustosunkuje się reklamacji Klienta.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sklep ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem niezgodności. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.


Pkt.7. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na drogą mailową na adres: biuro@elektro-team.pl lub wysłać w formie papierowej na adres: Firma Handlowa ELEKTRO-TEAM Piotr Setlak, Albert Nowicki S.C. ul. Osterwy 10 33-103 Tarnów Informacja powinna zawierać: – tytuł lub nagłówek Odstąpienie od umowy – adres dostawcy – adres Klienta (imię i nazwisko lub nazwę firmy) – data zawarcia umowy/dostawy – podpis Klienta – jeśli jest to w formie papierowej – data sporządzenia informacji o odstąpieniu od umowy
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient – gotówka lub przelew.
 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadku umów:
  – o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy
  – w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz niedostępna magazynowo i jest produkowana wyłącznie na zamówienie klienta np. termin realizacji zamówienia wynosi 3-5 tygodni.
  – w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami


Pkt.8. Dane osobowe w Sklepie Internetowym.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


Pkt.9. Zmiany Regulaminu.

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Regulamin może zostać zmieniony a zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowe Sklepu i wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich publikacji na stronie Sklepu.
 3. Informacje i zmiany w Regulaminie klient otrzyma na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 4. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany w Regulaminie jeśli nie wypowiedział umowy w czasie określonym w pkt.9.2.

RODO

Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia. Zmiany wprowadzone w ramach RODO nie wymagają od Państwa żadnego kontaktu z firmą ELEKTRO-TEAM. Prosimy natomiast o zapoznanie się z poniższą informacją.

JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Jako Firma Handlowa ELEKTRO-TEAM Piotr Setlak, Albert Nowicki s.c. w świetle przepisów jesteśmy administratorem danych osobowych Państwa jako naszych kontrahentów. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:
1. Wyceny, zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości wykonania usług — przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”),
2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np:
– wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
– udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami
3. W celach archiwizacyjnych
• Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
– przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”),
– przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. związane z ordynacją podatkową (podstawa prawna: obowiązek prawny), lub
– przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO, podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”).
3. Wykrywania nadużyć i zapobiegania im — przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów — przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
4. Ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi — przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
5. Marketingu bezpośredniego — przez czas trwania umowy (podstawa prawna: Państwa dobrowolna zgoda)
6. Tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) — przez czas trwania umowy, a następnie w celach archiwizacyjnych.
7. Wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu o m.in. dane o ofercie, z której Państwo korzystają, czy o dotychczas złożonych reklamacjach — przez czas trwania łączącej nas umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

KTÓRE DANE NALEŻY NAM PODAĆ?
Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych w formularzu do złożonego zamówienia: NIP, osoba składająca zamówienie, nr kontaktowy. Dodatkowo można podać opcjonalne dane kontaktowe, które nie mają wpływu na zawarcie umowy, ale mogą mieć wpływ na dostarczenie zamówienia (dotyczy to adresu dostawy innego niż siedziba firmy). Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym. Aby spełnić ten obowiązek, wykorzystamy dane podane w formularzu umowy. Bez Państwa rejestracji nie moglibyśmy wykonywać usług objętych umową.

DODATKOWE INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH.
W momencie zawierania umowy lub w czasie jej trwania mogą Państwo np. zamówić dodatkowe usługi lub towary albo skorzystać z funkcji nieobjętych dotąd umową. Jeśli będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne. Komu przekazujemy Państwa dane.
• Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, np. obsługa naszych systemów teleinformatycznych, podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług, podwykonawcom wspierającym nas lub innych przez Państwa zamówionych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta
• innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu:
– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi przelewów natychmiastowych,
– podmiotom nabywającym wierzytelności w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie,
– podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych — w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,

DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ.
Przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy przez czas trwania takiej czynności będziemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców (obecnie: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie tam upublicznionym. W trakcie trwania umowy możemy uzyskiwać dane z rejestrów publicznych (rejestr przedsiębiorców, baza GUS) oraz od podmiotów prywatnych zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu tworzenia zestawień i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes) przez czas trwania umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy. Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa. wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

UPRAWNIENIA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ.
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
• sprostowanie (poprawienie) danych,
• usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,
• ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych — stosownie do złożonego wniosku),
• dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
• przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO). Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek przez adres mailowy: biuro@elektro-team.pl. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

PRAWO SPRZECIWU.
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:
• ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
• podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH.
Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

SKARGA.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Kontakt i informacje.
Firma Handlowa ELEKTRO-TEAM Piotr Setlak, Albert Nowicki S.C.
ul. Spadzista 4/64
e-mail: biuro@elektro-team.pl
tel. 665 002 132