Regulamin

Pkt.1. Określenie Sprzedawcy.

  1. Właścicielem Sklepu jest:
   Firma Handlowa ELEKTRO-TEAM Piotr Setlak, Albert Nowicki S.C.
   ul. Nowodąbrowska 154A 
   33-100 Tarnów
   NIP: 873-324-44-46
   Tel. 665 630 044, 665 002 132
   @: biuro@elektro-team.pl


Pkt.2. Postanowienia ogólne.

 1. Sklep internetowy (dalej Sklep) prowadzi sprzedaż za pośrednictwem internetu na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej Regulamin).
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz posiada gwarancję producenta.


Pkt.3. Zamówienie.

 1. Zamówienie można składać na dwa sposoby:
  – wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu – koszyk klient
  – wysyłając e-maila dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Po weryfikacji Klienta Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia na e-mail który został podany przy składaniu zamówienia podając kod handlowy zamówionego towaru oraz sposób i koszt dostawy towaru. Sklep ma prawo odmówić realizacji złożonego zamówienia jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do rzetelności i poprawności danych.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy zamawianym towarze w momencie złożenia zamówienia. Wszystkie informacje zawarte przy produkcie pochodzą ze stron internetowych i katalogów producenta danego towaru.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Sklep – wysłanie e-maila do Klienta z potwierdzeniem Zamówienia.
 5. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail, wszelkiej dokumentacji rozliczeniowej (Uprawnienia Sklepu zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej) oraz innych materiałów wynikających z prowadzonych rozmów handlowych: katalogi i karty katalogowe produktów.


Pkt.4 Płatności.

 1. Formy płatności dla Klienta:
  – płatność przelewem (przedpłata)
  – pobranie lub płatność gotówką w Sklepie.
 2. Cena przesyłki jest każdorazowo podana w zależności od sposobu płatności. Cena transportu jest jedną z pozycji umieszczoną na fakturze VAT z wyjątkiem sytuacji gdy Klient sam zleca odbiór na swój koszt.
 3. Warunkiem wydania towaru jest uregulowanie płatności związanych z zakupem towaru.


Pkt.5. Wysyłka towaru.

 1. Zamówiony towar Sklep dostawcza firmami kurierskimi lub Klient odbiera w Siedzibie Firmy.
 2. Towar jest wysyłany w chwilą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu (przy wyborze opcji przedpłata).


Pkt.6. Reklamacje.

 1. W przypadku niezgodności towaru ze złożonym Zamówieniem Klient powinien odesłać reklamowany towar na adres: Firma Handlowa ELEKTRO-TEAM Piotr Setlak, Albert Nowicki S.C. ul. Osterwy 10 33-103 Tarnów wraz z opisem niezgodności po uprzednim poinformowaniu Sklepu o planowanej wysyłce. W e-mailu skierowanym do Sklepu Klient powinien podać numery dokumentacji handlowej: faktury VAT, paragonu, numer zamówienia, opis niezgodności. Koszt wysyłki reklamowanego towaru ponosi Klient.
 2. Sklep w 14 dni od otrzymania przesyłki ustosunkuje się reklamacji Klienta.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sklep ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem niezgodności oraz zwraca Klientowi poniesione koszty wysyłki reklamowanego towaru.
 4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.


Pkt.7. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na drogą mailową na adres: biuro@elektro-team.pl lub wysłać w formie papierowej na adres: Firma Handlowa ELEKTRO-TEAM Piotr Setlak, Albert Nowicki S.C. ul. Osterwy 10 33-103 Tarnów Informacja powinna zawierać: – tytuł lub nagłówek Odstąpienie od umowy – adres dostawcy – adres Klienta (imię i nazwisko lub nazwę firmy) – data zawarcia umowy/dostawy – podpis Klienta – jeśli jest to w formie papierowej – data sporządzenia informacji o odstąpieniu od umowy
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient – gotówka lub przelew.
 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadku umów:
  – o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy
  – w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz niedostępna magazynowo i jest produkowana wyłącznie na zamówienie klienta np. termin realizacji zamówienia wynosi 3-5 tygodni.
  – w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami


Pkt.8. Dane osobowe w Sklepie Internetowym.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


Pkt.9. Zmiany Regulaminu.

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Regulamin może zostać zmieniony a zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowe Sklepu i wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich publikacji na stronie Sklepu.
 3. Informacje i zmiany w Regulaminie klient otrzyma na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 4. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany w Regulaminie jeśli nie wypowiedział umowy w czasie określonym w pkt.9.2.